Брошура

Черен дроб

Първично заболяване на черния дроб и вторични чернодробни тумори (метастази)

Индикации за ХАЙФУ терапия при първичен чернодробен рак- хепатоцелуларен карцином:

 • Хистологично верифициран HCC
 • Преценка за неоперабилност след осъществена консултация с двама независими чернодробни хирурзи
 • Туморът  се визуализира ехографски-фокална форма с ясно очертани граници
 • Възможност за радикална терапия в начален стадий; При авансирал процес- палиативно локално лечение с ХАЙФУ
 • Комбинация ТАЕ+ ХАЙФУ при хиперваскуларизиран инфилтративен процес
 • Приложение на ХАЙФУ при мултифокална форма на хепатоцелуларен рак-при не повече от 4 нодуларни огнища
 • Разстоянието от повърхността на кожата до най-далечната граница на тумора е не повече от 12 см
 • Акустичният път на УЗ фокус е безопасен и няма обструкции по хода му
 • Добро общо състояние: >70% по скалата на Карнофски

Контраиндикации за ХАЙФУ при хепатоцелуларен рак:

 • Дифузен хепатокарцином
 • Туморът инфилтрира повече от 50% от черния дроб
 • Сериозно декомпенсирана чернодробна функция
 • Пациент с кахексия и наличие на далечни метастази
 • Инфектирани чернодробни огнища
 • Клас „С” по скалата на Child
 • Тромбоза /туморни емболи/ на вена кава инфериор
 • Протромбиново време <50 %

Индикации за ХАЙФУ терапия при вторични чернодробни Ту /метастази/:

 • Хистологично доказано малигнено заболяване
 • КТ /двуфазово контрастно/ изследване на корема или ехографски видими дисеминационни чернодробни огнища
 • Чернодробните лезии да са иноперабилни за конвенционалната хирургия (инфилтрация към големи съдове, мулти центрични метастази и др.)
 • Осъществена консултация с двама независими водещи жлъчно-чернодробни хирурзи за иноперабилност
 • Изразено писмено нежелание на пациента за конвенционална хирургия
 • Проведени 2 курса химиолечение според спецификата на основното заболяване
 • Очаквана преживяемост повече от 3 месеца
 • ХАЙФУ аблацията е алтернативен метод за палиативно лечение на чернодробни метастази, който може да се приложи при следните условия: броят на огнищата в черния дроб не е повече от 3-4; същите не са по-големи от 5см и общият размер не надхвърля 10 см!

Контраиндикации за ХАЙФУ аблация на чернодробни метастази:

 •  > 50 % черния дроб е ангажиран от метастатичния процес
 • Повече от 4 на брой метастатични огнища ,с размери над 5 см или общ размер, надхвърлящ 10 см
 • Механичен иктер
 • Тромбоцити < 50000 /UL
 • Протромбиново време под 50 %
 • Левкоцити/WBC/ > 3.5
 • Противопоказания за обща анестезия