broşür

Primer karaciğer kanseri veya sekonder karaciğer tümörleri (metastazlar) İÇİN HIFU

Primer karaciğer kanserinde HIFU endikasyonları - hepatosellüler karsinom (HCC ):

 • Histolojik doğrulanan HCC
 • İki bağımsız karaciğer cerrahı tarafindan inoperabilite değerlendirilmesi
 • Tümör ultrason ile görüntülenebilmeli - sınırları belirgin fokal bir form olması
 • Hastalığın ilk evrelerinde radikal tedavi imkanı. Hastalık ilerlediğinde - HIFU ile palyatif lokal tedavi uygulanabilir
 • hipervaskular infiltrativ tümörlerde TAE + HIFU kombinasyonu
 • multifokal hepatosellüler kanser vakalarında HIFU uygulama - 4 nodüle kadar olabilir
 • cilt yüzeyi ve tümörün en uzak ucu arasındaki mesafe en çok 12 cm kadar
 • ultrasonun akustik yolunun güvenli ve engelsiz olması
 • Hastanın genel durumunun iyi olması - > Karnofsky skalasında % 70

Hepatosellüler karsinomlu hastada HIFU tedavisi  için kontraendikasyonlar :

 • Diffüz hepatokarsinom
 • Tümörün karaciğeri % 50'den fazla infiltre etmesi
 • Ciddi derecede dekompanse olmuş karaciğer fonksiyonu
 • uzak metastazı olan kaşeksili hasta
 • karaciğerde enfekte odaklar
 • Child skalasına göre Class "C "
 • alt (iferior) vena kava trombozu / tümör embolisi /
 • Protrombin zamanı < 50 % 

Sekonder  karaciğer tümörlerinde (karaciğer METASTAZLARINDA) HIFU ENDİKASYONLARI :

 • Histolojik doğrulanan malignite
 • Kontrastlı BT veya abdominal ultrason ile görüntülenen karaciğer odakları
 • Standart cerrahiye uygun olmayan (opere edilemez) karaciğer lezyonları (büyük damarlara infiltrasyon, çok-merkezli metastazlar, v.s.).
 • İki bağımsız karaciğer cerrahı tarafından inoperabilite değerlendirilmesi
 • Standart cerrahi ameliyat için hastanın yazılı reddi
 • Hastalığın özelliklerine göre, en az iki kurs kemoterapinin uygulanmış olması
 • beklenen sağ kalım - 3 aydan fazla
 • HIFU ablasyon karaciğer metastazlarının palyatif (semptomhafifletici) tedavisi için alternatif bir yöntemdir. Aşağıdaki koşullar altında uygulanabilir : Karaciğerde metastaz sayısı en fazla 3-4,  5 cm'den büyük olmayan ve toplamı 10 cm'yi aşmayan metastazlar. 

Karaciğer metastazları için HIFU ablasyonun KONTRAENDİKASYONLARI :

 • metastaz(lar)  karaciğerin % 50'den fazlasına yayılımış
 • metastatik odaklar 4’ten fazla; 5 cm'den büyük veya boyutların toplam miktarları 10 cm’yi aşan odaklar
 • Obstruktiv sarılık
 • Trombositler < 50,000 / UL
 • protrombin zamanı < % 50
 • Lökositler / WBC / > 3.5
 • Genel anestezi için kontraendikasyonlar